Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-269875-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: số 606, đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 01 ngày;
- Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Bước 2: Chi cục Quản lý đất đai thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ), Chi cục Quản lý đất đai thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (ghi rõ lý do và các nội dung cần bổ sung);
- Tham mưu tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc dự thảo văn bản xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa;
- Hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản thẩm định thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Sau khi Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Chi cục Quản lý đất đai nhận lại hồ sơ, giao kết quả cho Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Sở.
Bước 3: Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thực hiện các công việc sau:
- Hướng dẫn Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả: Trả lại biên nhận hồ sơ và nộp phí hoặc lệ phí theo quy định (nếu có);
- Trả kết quả: Văn bản thẩm định thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước thì phải có các điều kiện sau:
- Điều kiện 1: Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể như sau:
+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;
+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
- Điều kiện 2: Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.
- Điều kiện 3: Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:
+ Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
+ Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.
* Hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất;
- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư;
+ Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
+ Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc đơn vị có chức năng đo đạc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đo đạc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
* Hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất;
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc đơn vị có chức năng đo đạc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đo đạc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất);
- Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư (đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư);
- Bản sao Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình);
- Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo (đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo).
* Hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất
- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất, cho thuê đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC đang xem
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-269875-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17