Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-103333-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục đo đạc và bản đồ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ không thuộc đối tượng thuộc điểm a khoản 2 điều 13 của quy chế đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2005/BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Quy chế 05) nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo quy chế 05 và gửi biên bản thẩm định kèm theo 1 (một) bộ hồ sơ cho Cục đo đạc và bản đồ
Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục đo đạc và bản đồ có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ mới (đã bổ sung nội dung giấy phép) cho tổ chức có đủ điều kiện và gửi giấy phép cho tổ chức được cấp giấy phép ; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước việt nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại điểm b , c và d khoản 1 điều 11 của QĐ 05/2004/QĐ-BTNMT
Tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 11 được cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ khi có hợp đồng đo đạc bản đồ với các tổ chức trong nước hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện quy định tại các điểm b,c và d khoản 1 điều 11 của quy chế ban hành kèm theo QĐ 05/2004/QĐ-BTNMT
Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ phải có đủ các điều kiện: Có Quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề đo đạc và bản đồ đối với các đơn vị kinh tế; Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức- kinh tế kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép; Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất là 3 năm; Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép
Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kê khai từ khi được cấp giấy phép
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp
Bản sao quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của công chứng Nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kê khai từ khi được cấp giấy phép theo mẫu số 6
Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ theo mẫu 03
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-103333-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23