Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-106737-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: h
Thời hạn giải quyết: Sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định không quá chín mươi (90) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.- Đối với trường hợp tổ chức nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư và nộp đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép, thời hạn là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chế biến khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên khoáng sản
Bước 3: Phòng Tài nguyên khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì làm văn bản đề nghị bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ và gửi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thông báo kết quả cho tổ chức. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành lập Tờ trình và Dự thảo giấy phép trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp giấy phép chế biến khoáng sản
Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản
Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định
Văn bản thẩm định dự án chế biến khoáng sản của Sở Công thương
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân huyện, thị xã) phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12: Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép chế biến khoáng sản 2.000.000 đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép chế biến khoáng sản - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-106737-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19