Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-139699-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất
Bước 2: Các thành viên của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp nhất
Bước 3: Công ty bị hợp nhất nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư
Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ
Bước 5: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp
Bước 6: Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định
Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty
Danh sách thành viên
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân
Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Hợp đồng hợp nhất công ty
Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc hợp nhất công ty
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị hợp nhất
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Phụ lục II-1: Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn 200.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-139699-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25