Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-019665-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, địa chỉ: số 15A đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trao Giấy phép thăm dò nước dưới đất cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 22 (hai mươi hai ngày) làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò
Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày.đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày.đêm
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày.đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày.đêm
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

0
27