Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-115143-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư.
- Các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư gửi văn bản đăng ký nghiên cứu dự án đầu tư (theo mẫu) cho Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh (gửi Ủy ban nhân dân tỉnh 01 bản).
- Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh tổ chức làm việc với nhà đầu tư, xác định sự phù hợp với quy hoạch để xem xét cho phép nghiên cứu dự án đầu tư (thống nhất địa điểm nghiên cứu, xác định thời hạn hoàn tất việc nghiên cứu, ...). Có văn bản đồng ý cho phép nghiên cứu dự án đầu tư hoặc không đồng ý (gửi Ủy ban nhân dân tỉnh 01 bản để báo cáo).
(Thời gian trả lời nhà đầu tư tối đa sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đăng ký).
Bước 2: Chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Sau thời hạn nghiên cứu dự án đầu tư (ghi tại văn bản cho phép nghiên cứu dự án đầu tư), nhà đầu tư gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư cho Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh.
- Cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại mục dưới đây.
Bước 3: Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư.
Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh để hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư, đảm bảo điều kiện khởi công dự án; một số công tác chủ yếu như sau:
- Lập và phê duyệt dự án đầu tư: nhà đầu tư chủ động thực hiện.
- Thẩm định thiết kế cơ sở: tùy theo tính chất dự án, nhà đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng (các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu chính Viễn thông).
- Lập và trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc đăng ký cam kết bảo vệ mội trường).
- Ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
- Cấp Chứng chỉ quy hoặc.
- Đối với trường hợp dự án đầu tư không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế:
+ Bản đăng ký đầu tư (bản chính, theo mẫu)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế: ngoài hồ sơ quy định nêu trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-115143-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]

0
19