Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-116721-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người dân, doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:
- Người đứng đầu cơ sở hoặc người quản lý chuyên môn của cơ sở không có chứng chỉ hành nghề
: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền
: Cơ sở không đảm bảo các điều kiện do Bộ Y tế quy định
: Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề mà cơ sở không hoạt động
: Cơ sở bị phá sản hoặc giải thể
: Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Bước 1: Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề: Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
: Khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo quy định. Bộ Y tế hoặc Sở y tế ra quyết định thu hồi theo thẩm quyền
: Nếu Bộ Y tế ra quyết định thu hồi thì gửi thông báo đến Sở y tế tỉnh, Sở y tế tỉnh chịu trách nhiệm thu hồi và kiểm tra việc thực hiện quyết định của Bộ Y tế và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
: Nếu thuộc thẩm quyền thu hồi của Sở Y tế thì giám đốc Sở y tế ra quyết định thu hồi và bộ phận tham mưu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề lập biên bản thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
Bước 2: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
: Đối với hành vi vi phạm có quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì Thanh Tra Sở Y tế (hoặc các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đó) xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở vi phạm. Việc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn là hình thức xử phạt bổ sung, được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và được ghi trong quyết định xử phạt, sau đó thông báo ngay cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đó biết
: Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cá nhân, tổ chức bị tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đó
Các giấy tờ liên quan để chứng minh sự cần thiết phải thu hồi (nếu có) (Bản chính)
Biên bản thu hồi (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-116721-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23