Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-138225-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan; Các Sở, Ngành liên quan trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ/25 ngày làm việc - Nghị định 108/2006/NĐ-CP
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với nhà đầu tư:
Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Thời gian: 01 ngày.
Bước 2: - Đối với nhà đầu tư:
Sau 20 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư nhận Giấy Chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Kế hoạch và Đầu tư lập văn bản thẩm tra gửi các Sở, Ngành liên quan trong tỉnh với thời gian thẩm tra là 14 ngày làm việc.
Bước 3: - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh, dự thảo GCNĐT trong vòng 03 ngày làm việc;
Bước 4: - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
UBND tỉnh xem xét cấp GCNĐT trong vòng 02 ngày làm việc
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (bao gồm nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế) (Bản chính) theo mẫu Phụ lục I-1, I-2, I-3 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Đối với cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Đối với tổ chức: Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ)
Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật (bản chính);
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); (bản chính)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh) (bản chính)
Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (bản chính);
Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:
- Dự thảo điều lệ công ty (bản chính);
- Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (không áp dụng đối với loại hình Công ty TNHH một thành viên) (bản chính) theo mẫu Phụ lục I-8, I-9, I-10 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; (bản sao);
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (bản chính);
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. (bản chính);
Số bộ hồ sơ: 08 bộ hồ sơ, trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Tải về
Danh sách thành viên của công ty hợp danh
Tải về
Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Tải về
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30