Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-009489-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 42 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép và bộ hồ sơ kèm theo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ nộp lần đầu thì không quá 12 ngày Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đã yêu cầu sửa đổi bổ sung thì trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Sau khi kết thúc việc xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, trong thời hạn 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, gia hạn/điều chỉnh Giấy phép quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại
- Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại chưa đáp ứng đủ các điều kiện hành nghề theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện này.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi đã hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu. Thời gian từ lúc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản yêu cầu cho đến khi nhận được báo cáo của chủ xử lý, tiêu huỷ về việc hoàn thiện các điều kiện hành nghề nêu trên không tính vào thời hạn 30 ngày xem xét gia hạn/điều chỉnh giấy phép.
- Trường hợp cần thiết trong quá trình xem xét gia hạn/điều chỉnh giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể tiến hành các hoạt động hỗ trợ sau đây.
+ Theo quyết định của thủ trưởng hoặc người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, thành lập Hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn giúp Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ đăng ký, đánh giá điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ, giám sát vận hành thử nghiệm và một số vấn đề liên quan để làm căn cứ gia hạn/điều chỉnh giấy phép;
+ Khảo sát cơ sở và khu vực phụ cận ngoài chuyến giám sát vận hành thử nghiệm (thời gian khảo sát không tính vào thời hạn 30 ngày xem xét cấp phép);
+ Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề;
+ Tổ chức họp với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để yêu cầu trực tiếp giải trình một số vấn đề còn vướng mắc và thống nhất về các yêu cầu cụ thể đối với chủ xử lý, tiêu huỷ để ghi thêm vào Giấy phép;
+ Lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia ngoài Hội đồng tư vấn, cơ quan khoa học, công nghệ, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ có liên quan;
+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn để thống nhất việc gia hạn/điều chỉnh giấy phép.
Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Công chức kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người đến nhận
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp điều chỉnh
+ Đã có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại;
+ Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, công nghệ hoặc tăng quy mô, công suất thiết kế, số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu huỷ và lưu giữ tạm thời;
+ Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký xử lý, tiêu huỷ;
+ Trường hợp Giấy phép do cơ quan cấp phép ở địa phương cấp cho việc tự xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại chuyển sang Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại cho nhiều chủ nguồn thải trên cùng địa bàn một tỉnh;
+ Có nhu cầu thay đổi chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu huỷ hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu huỷ mà không thay đổi chủ xử lý, tiêu huỷ.
Trường hợp gia hạn: Phải được bắt đầu thực hiện chậm nhất là 06 (sáu) tháng trước khi Giấy phép hết hạn
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (gia hạn/điều chỉnh – Theo mẫu quy định)
Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại hiện có và bộ hồ sơ kèm theo
Báo cáo việc thực hiện: kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu hủy CTNH; kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên của cơ sở; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo định kỳ trong vòng một năm gần nhất
Bản sao tất cả các báo cáo quản lý chất thải nguy hại đã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ 6 tháng 01 lần trong vòng một năm gần nhất
Bản sao tất cả các biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết kuận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH gần nhất
Các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa đổi bổ sung, cập nhật (nếu có) trong đó phải nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với bộ hồ sơ đăng ký nộp lần trước
(Tất cả các bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần chứng thực nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại đóng dấu xác nhận)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (gia hạn/điều chỉnh - Phụ lục 2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-009489-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
26