Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-203227-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Buớc 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao cho Chủ dự án. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho Chủ dự án bổ sung đầy đủ theo quy định
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định theo quy định và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Buớc 3: Quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường) tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ
+ Sau khi xem xét hồ sơ đã hợp lệ, trong thời hạn 13 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập hội đồng thẩm định hoặc lựa chọn tổ chức dịch vụ thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
+ Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực hội đồng thẩm định (Chi cục Bảo vệ môi trường) ra văn bản thông báo cho Chủ dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ
Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan thẩm định, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:
a) Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cơ quan tổ chức việc thẩm định trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường không được thông qua. Thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu
b) Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, ra quyết định phê duyệt trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
c) Gửi lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định phê duyệt theo quy định trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung
+ Sau khi nhận được đủ hồ sơ báo cáo chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, ký quyết định phê duyệt theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh nếu báo cáo đạt yêu cầu. Trường hợp báo cáo chưa đạt yêu cầu, cơ quan thường trực hội đồng thẩm định (Chi cục Bảo vệ môi trường) sẽ có văn bản yêu cầu tiếp tục hoàn thiện
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư biết để cử cán bộ đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho Chủ dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Buớc 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Công chức trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, sau đó trả quyết định phê duyệt và 01 quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cho người đến nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:
+ Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đương các dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ- CP
+ Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP
+ Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP
01 Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Theo mẫu quy định)
09 Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (Theo mẫu quy định)
01 Bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)
Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 nêu trên phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành
Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 nêu trên phải kèm theo 01 Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Tải về
Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Tải về
Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá tác động môi trường có mời chuyên gia đầu ngành tham dự 5.000.000 đồng/báo cáo
Báo cáo đánh giá tác động môi trường không mời chuyên gia đầu ngành tham dự 3.700.000 đồng/báo cáo
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Bà Rịa Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-203227-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (đối với dự án đầu tư trong KCN) - Bà Rịa – Vũng Tàu
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các dự án đầu tư trong KCN) - Bà Rịa – Vũng Tàu
Xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường - Bà Rịa - Vũng Tàu
Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Bà Rịa - Vũng Tàu
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Bà Rịa Vũng Tàu

0
25