Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-245880-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm gửi Sở Tư pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động
- Đối với trường hợp Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm bị buộc chấm dứt hoạt động
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chấm dứt hoạt động của Trung tâm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong trường hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Hội Liên hiệp Phụ nữ phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm gửi Sở Tư pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động, chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm. Trung tâm phải nộp lại giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động
Trong trường hợp Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm bị buộc chấm dứt hoạt động
Bước 2: Trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động; báo cáo bằng văn bản gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm hoặc Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đối với trường hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
+ Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
+ Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm
+ Văn bản cáo cáo về việc đã thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động
Đối với trường hợp Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
+ Quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động
+ Văn bản cáo cáo về việc đã thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-245880-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16