Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 41-60 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-DNG-011928-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Ý kiến về thiết kế cơ sở

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTR-212562-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-131240-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-018549-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS38

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đồng ý thanh toán

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-101281-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-062384-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DLA-039451-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-038825-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNH-104060-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện:

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS21

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình phê duyệt dự án điều chỉnh và dự thảo Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-023003-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-150992-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-AGI-062329-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-228568-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-056804-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
26