Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 81-100 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-HCM-040270-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-010147-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-010277-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-101246-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-065049-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-AGI-069264-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKH-107436-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-207613-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DKN-147643-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-222279-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-120837-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-147638-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phê duyệt Kết quả đấu thầu

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-070041-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HPG-152095-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS60

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
36