Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 181-200 trong 963 TTHC

Số hồ sơ: T-HAG-128152-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-074810-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-049911-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNA-114980-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BGI-046672-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HPG-150352-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị; Văn bản công nhận kết quả tuyển dụng và xếp lương đối với viên chức của đơn vị

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNH-156260-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả tuyển dụng; Hợp đồng làm việc

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DKN-074316-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HPG-150572-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển loại. Công văn thoả thuận của Sở Nội vụ để Thủ trưởng đơn vị ra quyết định, đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-BS119

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNA-070877-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BGI-108770-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-BS112

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả thi tuyển

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-037038-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-004825-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-076444-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-136111-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BNV-094089-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DLA-027294-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
33