Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 1-20 trong 83815 TTHC

Số hồ sơ: T-DBI-BS803

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Hồ sơ mời thầu được phát hành cho nhà thầu

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS808

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS814

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Biên bản mở thầu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS827

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS837

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo mời thầu sửa đổi đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS852

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS832

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí và có công văn thông báo cho doanh nghiệp trong trường hợp từ chối.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS833

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí và có công văn thông báo cho doanh nghiệp trong trường hợp từ chối.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS834

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí điều chỉnh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS835

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Không quy định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
19