Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 1-20 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-KTU-BS563

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS561

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS558

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS562

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KTU-BS557

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-BS859

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim hoặc Quyết định không cho phép phổ biến phim hoặc cấm phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VTB-BS762

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Trích lục ghi chú kết hôn

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-206379-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-BS604

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng, kèm theo hiện vật khen thưởng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-206384-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-206370-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-206377-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1885

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài được điều chỉnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS871

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTM-BS55

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; - Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-YBA-113481-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thẻ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
23