Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 201-220 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-NTH-154384-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS497

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển;

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS498

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển (gia hạn/điều chỉnh);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-154388-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS499

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (cấp lại);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS500

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS503

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (cấp lại);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS501

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS657

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn, văn bản chuyển đơn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS656

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng; công văn hướng dẫn; công văn chuyển đơn.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS852

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-119641-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-119830-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-119843-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-119886-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-119547-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-119513-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-048182-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TBH-048153-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
35