Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 241-260 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-DBI-BS827

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS18

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (Phụ lục 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS19

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (Phụ lục 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS20

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (Phụ lục 7 - Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188942-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188943-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188944-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188945-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188948-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188951-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188953-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188955-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188950-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188946-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-188952-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS814

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Biên bản mở thầu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS808

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS671

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
31