Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 261-280 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-NTH-BS672

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS306

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu nhà ở;

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS305

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS304

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS303

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS302

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS301

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS300

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu nhà ở;

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS299

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS298

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS297

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS296

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký);

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-164100-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Hỗ trợ đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-164393-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS141

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Hợp đồng thuê rừng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS142

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Biên bản giao rừng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS118

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận VietGAP

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
37