Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 441-460 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-LSN-BS28

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1087

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Biên bản trả lại tài sản.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1039

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký) hoặc văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trên Đơn yêu cầu đăng ký nếu có sai sót trên Đơn yêu cầu đăng ký (do cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký cấp) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1110

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS107

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1109

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS101

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS979

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS978

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS98

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS97

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-276012-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thẻ an toàn điện

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-276007-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thẻ an toàn điện

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS20

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS21

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS19

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS18

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS17

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS16

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
31