Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 501-520 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-KGI-BS1014

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-16 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP hoặc văn bản từ chối cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1011

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-059056-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-253539-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo xác nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-209129-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-209155-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS356

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-273811-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS436

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1778

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS01

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-253520-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS437

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 (ba) năm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-253535-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS355

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Đăng ký dấu nghiệp vụ

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-053943-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-054018-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-209092-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS499

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép có thời hạn: 10 (mười) năm.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
39