Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 541-560 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-KTU-BS512

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS833

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí và có công văn thông báo cho doanh nghiệp trong trường hợp từ chối.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1995

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1994

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1993

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1992

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1991

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS811

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS802

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS801

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS800

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHĐT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1990

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1989

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1988

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1987

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS474

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS471

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS467

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được cập nhật/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS466

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông tin của doanh nghiệp được cập nhật bổ sung trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
33