Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 581-600 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-TTH-BS353

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1970

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-BS352

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS794

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS793

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS792

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS791

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS790

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS789

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Doanh nghiệp xã hội được thành lập mới/Hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật thông tin và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS556

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, Giấy công nhận danh hiệu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS520

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS518

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phù hiệu xe trung chuyển (Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS844

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là năm (05) năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có hiệu lực thi hành.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS519

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phù hiệu xe trung chuyển (phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS843

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó. Thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn hoạt động của dự án quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và tối đa không quá mười (10) năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó được gia hạn có hiệu lực thi hành.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS513

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công. (Phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS511

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công (Phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
28