Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 61-80 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-SLA-BS1017

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-BS962

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS893

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích theo Mẫu số 09, ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS945

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá theo Phụ lục số 6 Thông tư số 21/2013/TT-BCT.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-030002-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS946

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá theo Phụ lục số 37 Thông tư số 21/2013/TT-BCT (Cấp lại lần thứ.......)

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS948

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận ưu đãi theo Phụ lục 3 Thông tư số 55/2015//TT-BCT.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QBI-BS947

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...) theo Phụ lục 27 Thông tư số 21/2013/TT-BCT.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DTP-BS1168

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DTP-BS769

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DTP-BS1166

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DTP-BS1171

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-288373-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực của kết quả trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũ).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-BS1237

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-BS1119

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS773

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện nhận được thông báo.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS771

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động nhận được thông báo.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS774

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sở Tư pháp công bố Danh sách trọng tài viên đã được thay đổi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS758

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS770

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sở Tư pháp nhận được thông báo.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
29