Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 101-120 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-PYE-BS1975

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1973

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS228

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục VIII - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP)

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS227

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS226

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục VII - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP)

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS443

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS442

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS441

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS304

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS303

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS302

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cho phép gia hạn không quá 6 tháng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS301

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp. Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS300

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS299

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS298

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-137421-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Thông báo điều chỉnh quy hoạch

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS156

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thỏa thuận thông số quy hoạch xây dựng

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS155

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép quy hoạch

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
24