Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 121-140 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-BTN-BS230

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS231

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS236

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Không

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS220

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS324

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã .

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS325

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHĐT).

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS326

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHĐT).

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS327

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KHĐT).

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS157

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS221

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-BS318

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-199395-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTN-199365-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BGT-018124-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BGT-174656-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Năng định nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BGT-BS27

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BGT-018042-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
35