Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 161-180 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-QNG-BS808

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS814

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS809

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDU-BS104

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS810

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS802

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS803

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS800

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS805

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS806

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS816

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Quyết định chỉnh sửa.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS811

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS807

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS801

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS813

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép tổ chức hoạt động học thêm, dạy thêm.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS812

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS815

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Bản sao văn bằng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS804

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS761

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS757

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
32