Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 41-60 trong 32784 Biểu mẫu - Mẫu đơn

60

Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (Mẫu 1.1). Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (Mẫu 1.2). Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. (Mẫu 1.3). Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Mẫu 2.1). Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Mẫu 2.2). Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Mẫu 2.3). Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân (Mẫu 3.1). Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Mẫu 3.2). Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân (Mẫu 3.3). Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Mẫu 3.4). Biên bản kiểm phiếu bầu nhà giáo nhân dân (Mẫu 3.5). Biên bản kiểm phiếu bầu nhà giáo ưu tú (Mẫu 3.6). Tóm tắt Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân (Mẫu 3.8);. Tóm tắt Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân (Mẫu 3.8). Tóm tắt Hồ sơ các nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú (Mẫu 3.9).

TTHC liên quan: Xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Cao Bằng

0
7