Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-055293-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh
Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trường
Bước 4: Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề
Bước 5: Gửi quyết định cho phép thành lập trường về Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:
- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.
- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6m2/chỗ thực hành
Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề;
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên
- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50%
Vốn pháp định thành lập trường là 10 tỷ đồng
- Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành.
- Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới
Quy mô đào tạo tối thiểu là 100 học sinh
Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề
Văn bản đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân
Đề án thành lập trường
Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm hiệu trưởng
Dự thảo Điều lệ của trường
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất
Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính
Đối với trường có từ 02 thành viên góp vốn trở lên:
+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường
+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường
+ Danh sách các thành viên ban sáng lập trường
+ Dự kiến chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường
Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 3b. Đơn đề nghị thành lập trường
Mẫu số 4: Đề án thành lập trường
Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
61