Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS19
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hợp nhất; hoặc Công văn từ chối trong đó nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đến UBCKNN
Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
Bước 3: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hợp nhất. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Giấy đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ (theo mẫu)
Phương án hợp nhất kèm theo Báo cáo phân tích hợp nhất; Hợp đồng hợp nhất), đã được các đại hội nhà đầu tư thông qua. Hợp đồng hợp nhất phải được chủ tịch ban đại diện các quỹ ký cùng với đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ có liên quan
Báo cáo đánh giá của các ngân hàng giám sát về các nội dung tại phương án hợp nhất và hợp đồng hợp nhất có liên quan tới phương án xác định công nợ, tài sản và giá trị tài sản ròng tại ngày hợp nhất phương án chuyển đổi và xác định tỷ lệ chuyển đổi; phương án và nguyên tắc chuyển giao tài sản giữa các quỹ
Biên bản họp và nghị quyết của đại hội nhà đầu tư về việc hợp nhất
Điều lệ quỹ của quỹ hình thành từ hợp nhất
Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của quỹ hình thành từ hợp nhất
Danh sách nhân viên của điều hành quỹ
Hồ sơ cá nhân của nhân viên điều hành quỹ, bao gồm:
- Bản cung cấp thông tin cá nhân (theo mẫu)
- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
Hợp đồng nguyên tắc về việc giám sát; hợp đồng nguyên tắc ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có) với các nội dung theo quy định tại Phụ lục số 32 ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC; hợp đồng nguyên tắc ký với các đại lý ký danh; hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối chứng chỉ quỹ. Trường hợp tổ chức dự kiến là đại lý phân phối, đại lý ký danh chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ thì bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Thông tư 183/2011/TT-BTC
Tài liệu quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 183/2011/TT-BTC (nếu có)
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của quỹ bị hợp nhất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cung cấp thông tin cá nhân
Tải về
Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập, chia, tách
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hợp nhất quỹ - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS19
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20