Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-003637-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ; Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị (khi Bên yêu cầu cung cấp là tổ chức); điền đầy đủ thông tin và ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: - Khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ, Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp ngay trong ngày làm việc
- Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan có trách nhiệm cung cấp phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do
- Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc hợp pháp của thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức
Đối với cá nhân: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân
Đối với cơ quan, tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu
Người trực tiếp đến yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu điền đầy đủ thông tin và ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ được lập theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản xác nhận nguồn gốc hợp pháp của thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Tải về
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31