Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-051349-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi đơn qua fax (Đối với cá nhân, tổ chức là khách hàng thường xuyên của Trung tâm)
Thời hạn giải quyết: Giải quyết việc đăng ký ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc; nếu Trung tâm Đăng ký nhận đơn sau ba (03) giờ chiều, thì việc giải quyết đăng ký được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký, thì cũng không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao Đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp đơn yêu cầu: Khách hàng nộp đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng tại một trong các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh
Giải quyết đơn: Đăng ký viên kiểm tra và ghi thời điểm nhận đơn (giờ, phút, ngày, tháng, năm), sau đó ký và ghi rõ họ tên trên đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng. Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký thì Đăng ký viên cấp cho người yêu cầu đăng ký giấy hẹn trả kết quả đăng ký, trừ khi đơn yêu cầu đăng ký được giải quyết ngay. Sau đó, Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trên đơn yêu cầu xoá đăng ký vào hệ thống dữ liệu (Nếu có một trong các căn cứ từ chối thì Đăng ký viên từ chối đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng ký phải được lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng ký trong đó nêu rõ lý do từ chối)
Chứng nhận đơn: Thủ trưởng Trung tâm đăng ký chứng nhận đơn yêu cầu đăng ký
Trả kết quả: Khách hàng nhận bản sao đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký tại nơi đã nộp đơn hoặc qua đường bưu điện
Đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng theo mẫu
Văn bản uỷ quyền yêu cầu đăng ký (bản chính), nếu người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền
Tuy nhiên, đối với những trường hợp sau đây thì không cần nộp văn bản uỷ quyền yêu cầu đăng ký: Pháp nhân uỷ quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân đó yêu cầu đăng ký; Một bên tham gia hợp đồng bao gồm nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau ủy quyền cho một người trong số đó yêu cầu đăng ký; Người được uỷ quyền yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký
Bản sao văn bản về hợp đồng, giấy tờ chứng minh căn cứ của việc đăng ký trong trường hợp chỉ có một bên ký vào đơn yêu cầu đăng ký
Tuy nhiên, đối với những trường hợp chỉ có một bên ký vào đơn sau đây thì không cần nộp bản sao các văn bản nêu trên: Bên bán trả chậm, trả dần, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ hoặc người được các bên nêu trên ủy quyền trong trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót thông tin về chính các bên đó hoặc yêu cầu xóa đăng ký hợp đồng
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 04 HD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký hợp đồng - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-051349-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24