Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BVH-183215-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điện ảnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (bộ) hồ sơ đến Cục Điện ảnh
Bước 2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tổ chức, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam không nhằm mục đích kinh doanh
Đơn đề nghị (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011) hoặc công hàm (đối với cơ quan đại diện ngoại giao)
Bản dịch thuyết minh phim bằng tiếng Việt
Bản phim dự kiến chiếu giới thiệu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Ghi chú Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây
Thẩm định kịch bản phim, bao gồm phim của các hãng sản xuất phim, phim đặt hàng, tài trợ, hợp tác với nước ngoài và dịch vụ làm phim với nước ngoài * Kịch bản phim truyện - Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 3.600.000 đồng - Độ dài từ 101 - 150 phút (1,5 tập): 5.400.000 đồng - Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập * Kịch bản phim ngắn, bao gồm: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình - Độ dài đến 60 phút: 1.500.000 đồng - Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện * Kịch bản phim được thực hiện từ hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim với nước ngoài + Phim truyện - Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 6.000.000 đồng - Độ dài từ 101 - 150 phút (1,5 tập): 8.000.000 đồng - Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập + Phim ngắn - Độ dài đến 60 phút: 2.400.000 đồng - Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện
Thẩm định phim * Phim truyện - Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 1.800.000 đồng - Độ dài từ 101 đến 150 phút (1,5 tập): 2.700.000 - Độ dài từ 151 đến 200 phút tính thành 02 tập * Phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) - Độ dài đến 60 phút: 1.100.000 - Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện

0
33