Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235946-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. (Trong đó, Trạm Kiểm lâm: 10 ngày; Ủy ban nhân dân cấp xã: 05 ngày; Hạt Kiểm lâm: 10 ngày; Phòng Quản lý và phát triển rừng kiểm tra, trình ký: 07 ngày; Chi cục Kiểm lâm phê duyệt hồ sơ: 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ giao khoán
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (chuyển khoán hoặc nhận khoán) có nhu cầu chuyển khoán rừng phòng hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trạm Kiểm lâm.
Bước 2: Trạm Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ, lập phiếu hẹn. Sau đó, tiến hành đo đạc phần diện tích yêu cầu chuyển khoán, xác minh thực tế. Trường hợp không đủ điều kiện (hoặc thiếu hồ sơ) thì thông báo cho người nộp hồ sơ biết để hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trạm Kiểm lâm chuyển đơn xin chuyển khoán rừng phòng hộ đến Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Bước 4: Sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn xin chuyển khoán, Trạm Kiểm lâm chuyển hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm.
Bước 5: Hạt Kiểm lâm kiểm tra, mở sổ theo dõi, xác nhận và làm tờ trình gởi về Phòng Quản lý và Phát triển rừng - Chi cục Kiểm lâm.
Bước 6: Phòng Quản lý và Phát triển rừng - Chi cục Kiểm lâm: kiểm tra, trình Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm ký phê duyệt.
Bước 7: Sau khi đơn xin chuyển khoán được Chi cục Kiểm lâm phê duyệt, các bên tiến hành lập biên bản bàn giao rừng ngoài thực địa giữa chủ cũ và chủ mới (Thành phần gồm: Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ cũ, chủ mới).
Bước 8: Trạm Kiểm lâm lập hồ sơ giao khoán cho chủ rừng mới, chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã và Hạt Kiểm lâm xác nhận, Hạt Kiểm lâm trình Chi cục Kiểm lâm ký kết hợp đồng giao khoán với chủ mới.
Bước 9: Sau khi Chi cục Kiểm lâm đã ký hồ sơ giao khoán, Hạt Kiểm lâm tiếp nhận 02 bộ hồ sơ hoàn chỉnh: lưu 01 bộ tại văn phòng Hạt Kiểm lâm và 01 bộ chuyển cho Trạm Kiểm lâm giao hộ nhận khoán. Hạt Kiểm lâm huyện có trách nhiệm thu hồi sổ đã giao khoán cũ đưa vào lưu trữ tại văn phòng Hạt.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Hộ nhận chuyển khoán phải có phương án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
+ Trường hợp nhận khoán với diện tích dưới 10 ha thì phương án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phải được Chi cục Kiểm lâm phê duyệt.
+ Trường hợp nhận khoán với diện tích từ 10 ha thì phương án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
Đơn xin chuyển quyền nhận khoán rừng (theo mẫu);
Đơn xin nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ tỉnh An Giang của hộ nhận khoán (theo mẫu);
Hợp đồng giao nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ tỉnh An Giang giữa Chi cục Kiểm lâm và hộ nhận khoán mới;
Biên bản bàn giao giữa Chi cục Kiểm lâm và hộ nhận khoán mới (theo mẫu);
Sơ đồ giải thửa lô rừng;
Giấy chứng minh nhân dân (bản photo - hộ nhận khoán);
Hộ khẩu thường trú (bản photo - hộ nhận khoán);
Phương án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản bàn giao giữa Chi cục Kiểm lâm và hộ nhận khoán mới
Tải về
Đơn xin chuyển quyền nhận khoán rừng
Tải về
Đơn xin nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển khoán rừng phòng hộ - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-235946-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26