Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-264747-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập được sửa đổi, bổ sung
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi (về người đứng đầu/địa điểm đặt trụ sở/tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép), tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy phép để làm thủ tục sửa đổi, bổ sung. Khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi cho tổ chức, cá nhân Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH)
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập
Bước 3: - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập
- Trường hợp không đồng ý sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép thành lập phải sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau: Thay đổi người đứng đầu; thay đổi địa điểm đặt trụ sở; thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH)
Bản sao Giấy phép thành lập đã được cấp
Văn bản, tài liệu chứng minh việc thay đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-264747-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
28