Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS482
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thực hiện tại các cơ quan hành chính của địa phương, không tính thời gian ra quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và tiền trợ cấp ưu đãi theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân của đối tượng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xác minh nếu bà mẹ có 1 con độc nhất hoặc 2 con duy nhất là liệt sĩ.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh, triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét; lập hồ sơ gồm 07 Bản khai; danh sách những bà mẹ thuộc đối tượng tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các giấy tờ đối tượng đã nộp theo quy định tại khoản 2 Điều này chuyển cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cấp huyện tiến hành họp xét và gửi kết quả về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 7: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cấp tỉnh và đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng Trung ương trình Chủ tịch nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Bước 8: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày làm việc ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Bước 9: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà mẹ hoặc thân nhân bà mẹ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Những bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.
Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà con đó là liệt sĩ.
Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ.
Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) Bằng “Tổ quốc ghi công” của từng liệt sĩ do gia đình liệt sĩ cung cấp.
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24