Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-095655-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng phát triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận văn bản từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển nơi khách hàng giao dịch.
Bước 2: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro: Khi khách hàng đã cung cấp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng và có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xóa nợ) gửi ngân hàng phát triển để xem xét giải quyết hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện
Bước 3: Hội sở chính ngân hàng phát triển (Trung tâm XLN) tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro:
- Trường hợp không đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định, có công văn trả lời Chi nhánh NHPT, yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.
- Đối với bộ hồ sơ được bổ sung hoàn thiện đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước 4: Liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả thẩm tra hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ
Bước 5: Trên cơ sở công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), Bộ Tài chính có công văn gửi NHPT
Bước 6: Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ gốc), ngân hàng phát triển có văn bản gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển để thực hiện xoá nợ hoặc trả lời khách hàng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, giải thể theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Đơn đề nghị xử lý rủi ro (xóa nợ) của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (mẫu số 02 bản chính)
Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)
Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng. Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính)
Đối với khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực)
Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)
Khế ước vay vốn (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)
Phiếu đối chiếu số liệu cho vay và thu nợ vốn tín dụng của Nhà nước đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh Ngân hàng Phát triển và khách hàng (mẫu số 03)
Văn bản thuyết minh nguyên nhân đề nghị xóa nợ:
- Quyết định giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);
- Quyết định phê duyệt phương án giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);
- Báo cáo tài chính (quyết toán) về giải thể Công ty của Hội đồng giải thể (Ban Thanh lý) (bản sao chứng thực).
Các văn bản tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước
Phiếu giao nhận tài liệu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xử lý rủi ro (xóa nợ); Phiếu đối chiếu số liệu cho vay và thu nợ vốn tín dụng của Nhà nước; Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản hàng hóa; Biên bản xác định giá trị thiệt hại hình thành từ nguồn vốn vay tại Chi nhánh NHPT; Phiếu giao nhận tài liệu

0
29