Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS495
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: +Trường hợp đã hưởng trợ cấp 1 lần: Cá nhân lập bản khai gửi UBND cấp xã
+Trường hợp chưa hưởng trợ cấp 1 lần: Cá nhân lập bản khai kèm bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ BHXH có xác nhận nơi bị tù, thời gian bị tù; trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân lập bản khai kèm các giấy tờ quy định + biên bản uỷ quyền gửi UBND xã nơi cư trú
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách kèm bản khai gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại Điểm c Khoản này, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần để ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc một lần. Trả kết quả về Phòng Lao đ ộng-TB và XH huyện, thị xã, thành phố
Bản khai cá nhân
Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần
Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù đối với trường hợp người có công đã chết chưa được hưởng chế độ ưu đãi kèm biên bản uỷ quyền
Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc Quyết định trợ cấp một lần
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Tải về
BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần
Tải về
BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận và giải quyết trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến, hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS495
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28