Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-239588-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi hết hạn thông báo nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Người đại diện cho tổ chức Người đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học – Công nghệ Cà Mau (Số 263, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 0780.3837128; 3837232; Fax: 0780.3815540) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ
Trên cơ sở danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở KH&CN thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thực hiện
Tổ chức và cá nhân tiến hành nộp hồ sơ trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo nộp hồ sơ
Trong vòng 15 ngày sau khi hết hạn thông báo nộp hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng Khoa học tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
Bước 3: Thông báo kết quả
Sau khi có kết quả tuyển chọn của Hội đồng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh đề cương thuyết minh đề tài, dự án để ký kết hợp đồng triển khai thực hiện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN phải có nhân lực và cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện các nội dung của đề tài, dự án đặt ra
- Tổ chức, cá nhân không được tuyển chọn khi chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán, hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của đề tài, dự án đã thực hiện trước đó; hoặc khi đề tài, dự án trước đó có hiệu quả kém, không đạt kết quả theo hợp đồng, phải ngưng thực hiện mà lỗi do chủ quan chủ nhiệm đề tài, dự án gây ra
- Chủ nhiệm phải có trình độ tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và có chuyên môn phù hợp với đề tài, dự án thực hiện
- Chủ nhiệm đăng ký chủ trì thực hiện đề tài phải có văn bản xác nhận của cơ quan chủ trì
- Mỗi cá nhân chỉ chủ nhiệm 01 đề tài hoặc 01 dự án nhưng có thể tham gia là thành viên nghiên cứu của nhiều đề tài, dự án
Đối với đề tài - dự án KH&CN
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án (Phụ lục 1, Biểu B1-1)
- Thuyết minh đề tài (Phụ lục 1, Biểu B1-2a), thuyết minh dự án (Phụ lục 1, Biểu B1-2b)
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án (Phụ lục 1, Biểu B1-3)
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài, dự án có xác nhận của cơ quan chủ quản (Phụ lục 1, Biểu B1-4)
- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện đề tài, dự án - nếu có (Phụ lục 1, Biểu B1-5)
- Các văn bản chứng minh không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và các điểm b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này (nếu có)
- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực về nhân lực, trang thiết bị và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện đề tài, dự án (nếu có kê khai huy động vốn từ nguồn khác). Đối với dự án bắt buộc phải có các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học đạt ít nhất 70% tổng kinh phí đầu tư dự kiến cần thiết để triển khai (báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 2-3 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của ngân hàng; cam kết pháp lý về việc đóng góp vốn của các tổ chức tham gia dự án)
- Văn bản xác nhận sự đồng ý của các cơ quan có liên quan về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án nếu sản phẩm của đề tài, dự án đáp ứng yêu cầu khoa học và mức chất lượng (nếu có)
Đối với đề tài - dự án thuộc Xã hội và Nhân văn
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (Phụ lục 1, Biểu B1-1)
- Thuyết minh đề tài (Phụ lục 1, Biểu B1-2)
- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Phụ lục 1, Biểu B1-3)
- Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện chính đề tài theo danh sách kê khai tại Mục 10 của Thuyết minh đề tài (Phụ lục 1, Biểu B1-4)
- Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu thực hiện đề tài theo danh sách kê khai tại Mục 9 của Thuyết minh đề tài (Phụ lục 1, Biểu B1-5)
- Các văn bản chứng minh không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và các điểm b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này (nếu có)
- Các văn bản có giá trị pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác)
Số bộ hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh
Tải về
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
Tải về
Dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ
Tải về
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh
Tải về
Giấy xác nhận tổ chức khoa học tham gia nghiên cứu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
Tải về
Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện chính đề tài khoa học xã hội và nhân văn
Tải về
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
Tải về
Phụ lục thuyết minh dự án khoa học và công nghệ
Tải về
Phụ lục TMĐT
Tải về
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Tải về
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
Tải về
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm
Tải về
Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn
Tải về
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-239588-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31