Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-210869-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương (đối với trường hợp đăng ký bổ sung thực hiện quyền phân phối)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký lại và hai mươi (20) ngày làm việc đối với hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp đăng ký bổ sung thực hiện quyền phân phối hoặc sau khi đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời điều chỉnh thuộc dự án thẩm tra điều chỉnh)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp và dự án đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp
Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Đối với hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp:
+ Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Mẫu 13, Phụ lục I, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp
+ Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông/quyết định của Chủ tịch công ty (hoặc quyết định của chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp
+ Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh.
Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh
Đối với hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:
Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư bao gồm:
+ Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Mẫu 15, Phụ lục I, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)
+ Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp
+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày thông qua quyết định
+ Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh
Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc). Trừ trường hợp đăng ký bổ sung thực hiện quyền phân phối hoặc sau khi đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời điều chỉnh thuộc dự án thẩm tra điều chỉnh
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Tải về
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Tải về
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (được cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-210869-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đầu tư, Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20