Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-005658-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Tổ “1 cửa” thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch
Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định). Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ
Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận ký và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bộ phận 1 cửa để trả cho hộ kinh doanh
Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
Điều lệ hợp tác xã mới
Danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã, số lượng xã viên
Biên bản Hội nghị thành lập hợp tác xã
Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia hoặc tách hợp tác xã
Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách hợp tác xã; các thoả thuận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã dự định chia;
Trường hợp hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải nộp thêm Thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 100.000 đồng

0
26