Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-020222-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo mục 7 biểu này và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện trả lại giấy phép thì trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp, đồng thời trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết
Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đề nghị
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp lệ phí nhận giấy phép
Đơn trả lại giấy phép chế biến (Mẫu số 13)
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép chế biến (Mẫu số 25)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin trả lại giấy phép chế biến KS (Mẫu số 13)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18