Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-102711-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có qui định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) có văn bản đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh ngân hàng phát triển đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư gửi Chi nhánh ngân hàng phát triển hoặc NHPT
Bước 2: - Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển phối hợp với khách hàng lập hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị bán nợ) gửi ngân hàng phát triển để xem xét giải quyết;
- Trường hợp khoản nợ không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản trả lời DATC.
Bước 3: NHPT (Trung tâm XLN) nhận và thẩm định:
- Trường hợp khoản nợ không đủ điều kiện để bán nợ, có văn bản trả lời Chi nhánh ngân hàng phát triển để Chi nhánh căn cứ trả lời DATC, đồng thời yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết;
- Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, có văn bản yêu cầu Chi nhánh phối hợp khách hàng bổ sung hồ sơ;
- Trường hợp khoản nợ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước 4: Bộ Tài chính tổ chức thẩm định có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ
Bước 5: Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý bán nợ), ngân hàng phát triển có văn bản gửi Chi nhánh ngân hàng phát triển để trả lời DATC
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được áp dụng cho các trường hợp khách hàng đã được áp dụng một trong các biện pháp xử lý nợ: gia hạn nợ và khoanh nợ nhưng vẫn không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như cam kết trong Hợp đồng tín dụng (phụ lục Hợp đồng tín dụng) đã ký, do gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư
- Văn bản của DATC đề nghị mua khoản nợ phải thu của Chi nhánh ngân hàng phát triển đối với khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư;
- Văn bản đề nghị bán nợ của Chi nhánh NHPT;
- Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân) (bản chính);
- Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị bán nợ;
- Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT);
- Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị bán nợ (bản chính);
Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể:
- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại (bản chính);
- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay ngân hàng phát triển (bản chính);
- Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh NHPT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: Ủy ban nhân dân cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tuỳ từng trường hợp cụ thể;
- Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ như đã cam kết của khách hàng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12.04 - Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại
Mẫu số 12.05 - Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay NHPT .
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ \giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-102711-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43