Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS453
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.
Thời hạn giải quyết: 25 ngày, bao gồm:
Cấp xã: Lập danh sách đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BLĐTBXH xong trước ngày 10 hàng tháng.
Công khai danh sách người hưởng trợ cấp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổng hợp xong danh sách đề nghị hưởng trợ cấp.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công khai gửi danh sách kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp về Ủy ban nhân huyện thông qua Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện.
Cấp huyện: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách theo mẫu số 03 báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ký duyệt danh sách kèm theo hồ sơ người hưởng trợ cấp gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
Cấp tỉnh: Thẩm định hồ sơ người hưởng trợ cấp; tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia theo Mẫu số 04 kèm theo Danh sách người hưởng trợ cấp theo Mẫu số 05 trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ người hưởng trợ cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt hưởng chế độ, trợ cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ hoặc thân nhân của họ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho UBND cấp xã.
Bước 2: UBND cấp xã gửi hồ sơ về UBND cấp huyện qua phòng Lao động – Xã hội.
Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi UBND cấp tỉnh qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bước 4: UBND cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ, ra quyết định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của bạn và công nhân viên làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia.
Tờ khai của đối tượng (Mẫu 01a) hoặc thân nhân đối tượng hưởng (Mẫu 1b).
Bản sao công chứng Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Cămpuchia.
Quyết định về nước, Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí.
Quyết định thôi việc, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Campuchia.
Hoặc Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách đề nghị
Tải về
Danh sách người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg
Tải về
Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia
Tải về
Quyết định Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người
Tải về
Tờ khai của đối tượng
Tải về
Tờ khai thân nhân đối tượng hưởng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
57