Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-101267-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 30 ngày nhóm B; 20 ngày nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Thời gian tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với các Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì chủ đầu tư gửi Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ Dự án (bao gồm cả phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ để thẩm định phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình đồng thời tổng hợp ý kiến về thiết kế cơ sở của các sở chuyên ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa")
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nhận và gửi hồ sơ dự án đến cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở
Bước 3: Kết quả: Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ áp dụng đối với các Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu hoặc đấu thầu gói thầu tư vấn
Chứng chỉ quy hoạch hoặc thông báo giới thiệu địa điểm đất để lập dự án
Thuyết minh Dự án
Hồ sơ khảo sát địa hình Biên bản nghiệm thu (nếu có) và Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường về cung cấp bản đồ khu vực lập dự án
Hồ sơ khảo sát địa chất Biên bản nghiệm thu (nếu có)
Hồ sơ thiết kế cơ sở dự toán
Biên bản xác định cự ly vận chuyển (nếu có vận chuyển)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục số II)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn Đầu tư xây dựng Chi phí khác
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-101267-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19