Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS36-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa"
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau:
1. Thời gian thực hiện công việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Thời gian thực hiện các công việc tại cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến;
Thời gian thực hiện ký Giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (Nếu được uỷ quyền ký giấy chứng nhận ) là không quá 03 ngày làm việc.
2. Thời gian quy định trên không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :
- Tổ chức xin cấp GCN nộp hồ sơ
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ :
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau:
a) Kiểm tra hồ sơ, xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận về quyền sử dụng đất và xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
b) Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;
c) Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất để Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp không được ủy quyền và ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất;
d) Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức :
- Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh gửi đến các ngành có liên quan, vào sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Phối hợp với các ngành liên quan bàn giao đất ngoài thực địa
- Ký hợp đồng thuê đất (nếu có).
- Làm phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính
- Trả kết quả (Quyết định cấp GCN và giấy CNQSD đất của UBND tỉnh) cho tổ chức và thu lệ phí.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN)
Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); Điều 36 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP) (Mẫu số 07/ĐK)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất (Mẫu số 07/ĐK).
Tải về
Đơn đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 500.000 đồng/ giấy chứng nhận. Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất thì thu 100.000 đồng/giấy chứng nhận (Không có nhà và tài sản gắn liền với đất)
Phí đo đạc bản đồ địa chính Chỉ thu đối với các dự án sản xuất kinh doanh 500 đồng/ 1 m2. Tối đa không quá 5.000.000 đồng/ dự án.
Phí thẩm định hồ sơ Đối với thành phố là 400.000 đồng/ hồ sơ; đối với các huyện là 200.000 đồng/ hồ sơ (Chỉ thu đối với trường hợp có nhu cầu thẩm định hồ sơ; đăng ký biến động theo quy định tại khoản 3 điều 38 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận do giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hại hoặc mất).
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS36-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17