Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-282270-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày làm việc.
Bước 2: Chuyển Phòng Quy hoạch - Xây dựng thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày làm việc.
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày làm việc.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả: 01 ngày làm việc.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án đầu tư (kể cả báo cáo kinh tế - kỹ thuật):
- Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị phê duyệt dự án;
- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư (chỉ đối với dự án đầu tư), các trường hợp còn lại đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật là của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (04 sở);
- Văn bản tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Quyết định chỉ định thầu tư vấn của Chủ đầu tư;
- Bản sao kế hoạch vốn;
- Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng (nếu có);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);
- Văn bản thỏa thuận về phòng chống cháy nổ;
- Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ quy định (đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết);
- Tập thuyết minh dự án (đã chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư);
- Tập hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án (đã được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, có đóng dấu thẩm định);
- Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (đối với dự án có bồi thường, tái định cư) theo quy định pháp luật;
- Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án đầu tư:
- Tờ trình của Chủ đầu tư về việc xin phê duyệt lại, điều chỉnh, bổ sung dự án; trong đó nêu rõ lý do, nguyên nhân việc điều chỉnh dự án; các nội dung cần được điều chỉnh (có so sánh với nội dung đã được phê duyệt trước đó, so sánh giá trị tăng hoặc giảm so với tổng mức đầu tư đã duyệt);
- Văn bản về chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án (nếu thay đổi về quy mô, kiến trúc, quy hoạch, vị trí, mục tiêu đầu tư, …) phải được Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định;
- Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở (phần nội dung điều chỉnh) của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư (chỉ đối với dự án đầu tư), các trường hợp còn lại đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật là của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (04 sở);
- Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Tờ trình của Chủ đầu tư;
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có);
- Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Tờ trình của Chủ đầu tư (nêu rõ lý do xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các nội dung xin điều chỉnh);
- Bản sao quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có);
- Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
- Tờ trình và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính;
- Tờ trình của chủ đầu tư;
- Các văn bản liên quan dự án, công trình;
- Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quyết toán dự án hoàn thành (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-282270-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư, Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20