Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-282536-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu theo thỏa thuận bằng hình thức hợp đồng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất nộp Phiếu yêu cầu cung cấp tại Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông cấp huyện.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận và trả kết quả cho người nộp; chuyển Phiếu đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Bước 3: Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu.
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.
Bước 5: Sau khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.
Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (bản chính)
Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền, trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu (bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/ TT-BTNMT
Tải về
Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai: Cung cấp hồ sơ, tài liệu về đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu) 300.000 đ/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21