Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152345-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận 01 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Bảo vệ môi trường) xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để lập phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân biết và thực hiện
+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường;
+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc góp ý cho Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
Thời gian thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường không bao gồm thời gian lấy ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tiến hành lập hoặc thuê tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
Bước 2: Nộp hồ sơ Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
Trường hợp dự án thuộc danh mục phải lập báo cáo ĐTM thì nộp tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: số 02 Nguyễn Năng Lự, Tp. Quảng Ngãi
Trường hợp dự án thuộc danh mục lập bản cam kết bảo vệ môi trường thì nộp tại phòng Tài nguyên và môi trường của huyện có dự án
Bước 3: Thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường thông qua tổng hợp phiếu đánh giá của các Sở: Tài nguyên và Môi trường (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường), Công thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án khai thác khoáng sản
Bước 4: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về kết quả thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, đóng dấu giáp lai, kèm theo văn bản giải trình cụ thể về các nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với số lượng như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 01 (một) bản kèm theo 01 (một) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu; Bộ Tài nguyên và Môi trường 01 (một) bản; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 (một) bản kèm theo 01 (một) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu; Ủy ban nhân dân huyện nơi thực hiện Dự án 01 (một) bản; trường hợp Dự án cải tạo, phục hồi môi trường nằm trên diện tích đất từ 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bằng số lượng huyện tăng thêm; tổ chức, cá nhân trình phê duyệt 01 (một) bản
Bước 5: UBND tỉnh phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường. Đối với trường hợp Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được thẩm định cùng với Báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nội dung phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được thể hiện trong cùng một quyết định. Đối với trường hợp Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được thẩm định riêng thì Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sẽ được phê duyệt bởi quyết định riêng
Bước 6: Chủ dự án lập hồ sơ đề nghị ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường hoặc tổ chức tín dụng tại địa bàn dự án
: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
Các bản vẽ liên quan
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định dự án Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152345-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26