Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-232479-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 22 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, cụ thể:
- Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ; ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 02 ngày làm việc
- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 03 ngày làm việc
- Thời gian hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản: trong 07 ngày làm việc
- Thời gian hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh cấp phép: trong 02 ngày làm việc
- Thời gian để UBND Tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: trong 05 ngày làm việc
- Thời gian thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định: trong 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.
+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan; hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh cấp phép
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với hộ kinh doanh:
Hộ kinh doanh được cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
+ Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp
+ Có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản
+ Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm
Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực Quyết định đóng cửa để thanh lý
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khai thác tận thu khoáng sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án
Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính)
Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (bản chính)
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt (bản chính)
Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000.000 đồng/01giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-232479-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24